BORANG PERMOHONAN JAWATAN
(KAKITANGAN AM)

 
 
JAWATAN YANG DIPOHON: *
  Sepenuh masa Sementara
 
Sila sertakan gambar pasport terkini


BUTIR-BUTIR PERIBADI
Nama Penuh:
(seperti dalam K.P)*
No. Kad Pengenalan (Baru) : - - Kewarganegaraan : *
Tarikh Lahir : * Tempat Lahir :
Umur: * Jantina :
Bangsa: * Bilangan Anak (jika ada) :
Alamat Surat-Menyurat: Alamat Tetap :
* *
Poskod * Poskod *
Bandar * Bandar *
Negeri/Negara : * Negeri/Negara : *
No. Telefon (Rumah) : - Tel. Bimbit : - Pejabat: -
Alamat Emel : No. Faks : -
Taraf Perkahwinan : Bujang          Berkahwin           Janda/Duda          Bercerai 
   
*BUTIR-BUTIR SUAMI/ ISTERI  
Nama Penuh *Suami/Isteri :
Pekerjaan Suami/Isteri (Jawatan) : Nama Majikan:
   
*BUTIR-BUTIR BAPA/PENJAGA
Nama *Bapa/Penjaga :
Pekerjaan Bapa/ Penjaga (Jawatan) : Nama Majikan :
Alamat dan No. Telefon Majikan :
 
   

PENDIDIKAN (DARI DAHULU KE SEKARANG)
Sekolah/ Kolej/
Politeknik/ Institusi
Bidang Pengajian/ Jurusan
(untuk peringkat Sijil/ Diploma
dan ke atas sahaja)
Kelulusan
(Gred/ Keputusan
Diperolehi )
Tahun
Dari
Hingga
*
*
*
* *
*
*
*
*

Untuk Jawatan Pemandu Kenderaan:
Jenis/ Kelas Lesen :
Kecekapan/ Kemahiran Lain (seperti menaip, pengetahuan komputer dan lain-lain) :
 
 
Kemahiran Bahasa (Penulisan) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina
    Lain-lain. Sila nyatakan :
  (Percakapan) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina
  Lain-lain. Sila nyatakan :


PENGALAMAN BEKERJA (DARI DAHULU KE SEKARANG)
Sila nyatakan jawatan-jawatan yang pernah disandang:
Nama Jawatan
Majikan
(Nama dan Alamat)

Gaji
Bulanan
(RM)

Tempoh
(MM/YYYY)
Dari
Hingga
Sebab-sebab Berhenti Kerja

*Tempoh notis yang dikehendaki untuk memberhentikan pekerjaan sekarang :

REFERI (NYATAKAN NAMA DUA ORANG REFERI YANG BUKAN SAUDARA-MARA ANDA)

Referi Pertama

Referi Kedua

Nama :*
Nama :*
Pekerjaan dan Nama Majikan :*
Pekerjaan dan Nama Majikan :*
Alamat: *
Alamat: *
No. Telefon :* -
No Telefon :* -

PENGAKUAN & PERSETUJUAN
Pernahkah anda dituduh melakukan jenayah?
Ya       Tidak  

Jika Ya :
Nyatakan kecacatan anggota/ penyakit serius yang anda hidapi
Nyatakan nama saudara-mara yang kini bekerja di Universiti Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdul Rahman


Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan lengkap. Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu, pihak Universiti berhak menolak permohonan saya, mengambil tindakan untuk memberhentikan perlantikan saya atau mengambil lain-lain tindakan yang sewajarnya.

Saya bersetuju memberikan maklumat saya kepada agensi kerajaan, pihak berkuasa serta agensi-agensi penguatkuasaan sekiranya maklumat saya ini dikehendaki bagi mematuhi undang-undang atau memenuhi keperluan peruntukkan.

Saya bersetuju pihak Universiti menghubungi referi yang diberikan di atas tujuan semakan rujukan.